Usporedba Direct3D i OpenGL

Uvodna riječ

Ovo web stranica je napravljanja za potrebe kolegija Računalna grafika na diplomskom studiju Fakulteta organizacije i informatike. Na web stranici je prezentiran seminarski rad sa temom "Usporedba Direct3D i OpenGl". Tema je obrađena tako da sadržajem pokriva vježbe iz kolegija u OpenGL-u:

  • Uvod u OpenGL
  • Perspektivna projekcija, poligonalni modeli ploha, selektivno odbacivanje
  • OpenGL - model osvjetljenja

Direct3D je jedan od DirectX API-ja koji služi za 2D/3D modeliranje. U seminaru su opisane osnove razvoja aplikacija u Direct3D-u od kreiranja forme u Windows API-ju, uključivanje Direct3D-a u formu, pa sve do modeliranje žičanih modela i postavljanja modela osvjetljenja.

Pored sadržaja koji je tek pogled u Direct3D programiranja sa stajališta OpenGL-a, dani su literatura i linkovi na kojima je moguće pronaći dodatne sadržaje. Od potrebnih alata potrebno je instalirati C++ IDE (u seminarskom radu se koristi Visual Studio 2010 sa instaliranom podrškom za C++) te DirectX SDK za razvoj Direct3D aplikacija.