Sažetak

U ovom seminarskom radu opisan je HLSL jezik razvijen od strane Microsofta za korištenje u DirectX API-u